Vánoční shromáždění 2020

Program letošních vánoc je redukován s ohledem na platná omezení v nouzovém stavu.
Maximální počet účastníků bohoslužeb ve Sboru Znovuzrození je aktuálně: 6

24. 12. - Štědrý den
- 16:30 Tradiční Sváteční slovo na benešovském náměstí se nekoná, ale bude možno shlédnout připravené video na stránkách města Benešov

Klikněte zde

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s vánočními zpěvy

27. 12. Neděle po vánocích
- 9:00 Nedělní bohoslužba s promítáním Svátečního slova (pro všechny, kteří doma nemají potřebné zařízení)

  1.  1.  Nový rok
- 9:00 Bohoslužba s novoročním požehnáním

 


Obnovení pravidelných shromáždění

Aktuální pravidla stanovená vládou pro dobu nouzového stavu umožňují konání veřejných církevních shromáždění s účastí do 15ti osob. V platnosti zůstává povinnost nošení roušek, dodržování rozestupů, používání dezinfekce a omezení zpěvu.

V Benešově plánujeme obnovení provozu společnou večerní modlitbou v úterý 24. listopadu v 18:00 a bohoslužbou v neděli 29. listopadu od 9:00, kterou zároveň vstoupíme do doby adventu, času přípravy na svátky Kristova narození. Těšíme se na vás!

Život církve v období epidemie

Všechna pravidelná shromáždění jsou až do odvolání zrušena. Aktuální informace k provozu církevních úřadů a konání obřadů sledujte na stránkách CČSH Aktuálně.  Zde také najdete odkazy k online sledování bohoslužeb nebo jejich záznamů i mnohá kázání, modlitby a zamyšlení nad aktuálními tématy.  

Pravidelná setkání ve Sboru Znovuzrození jsou do odvolání zrušena

Aktualizace podmínek konání bohoslužeb a dalších shromáždění CČSH na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

  1. Na základě výše uvedeného usnesení vlády platí s účinností od čtvrtka 22. října 2020 do úterý 3. listopadu 2020 zákaz volného pohybu osob a nařízení omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru s tím, že s výjimkou členů společné domácnosti a zaměstnanců jednoho zaměstnavatele je možné pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob.
  2. Z tohoto důvodu není možné v uvedeném období konat veřejné bohoslužby ani jiná církevní shromáždění – jednání rad starších, biblické hodiny apod.
  3. Výjimka platí pro zajištění individuální duchovní péče a služby, kterou mohou vykonávat i jiné osoby než zaměstnanci církve a je možné ji poskytovat i jinde než v kostele.
  4. Dále platí výjimka pro svatby a pohřby, kterých se může účastnit maximálně 10 osob, a pro návštěvy hřbitova. Analogicky je možné za dodržení předepsaných podmínek (nošení roušky, dezinfekce rukou a rozestupy nejméně 2 metry) v počtu maximálně 2 osob (s výjimkou členů domácnosti) navštěvovat kolumbária.
V Praze dne 22. října 2020 ThDr. Tomáš Butta patriarcha - správce církve

Letnice – svátek seslání Ducha svatého

Co to jsou svatodušní svátky, kdy a proč se vlastně slaví?
Letnice slavíme padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením - nebo naplněním Velikonoc. Velikonoce i letnice mají prapůvod v oslavách přírody: Velikonoce byly původně svátky jara, letnice oslavou začátku sklizně. Pro Židy i pro křesťany však oba tyto svátky znamenají mnohem víc, protože mají spojitost s událostmi z dějin spásy. Židé si každoročně o Velikonocích připomínají historickou událost zázračného vyvedení Bohem vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích si připomínají další důležitou událost - darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Pro křesťany jsou Velikonoce svátkem vzkříšení, zmrtvýchvstání Pána Ježíše, a letnice jsou svátkem seslání Ducha svatého.

Prosba za dar Ducha svatého
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky.
Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem:
Sešli nám hojnost jeho darů a obnov celý svět svou láskou …
Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který v nás přebývá.
(podle tradiční liturgie)

Dar Ducha svatého provází symboly vichru a ohně (Sk 2, 1-3)
Vichřice a oheň jsou ze všech živlů nejsilnější a nic, čeho se zmocní, nenechávají na místě a v původním stavu… Kdo věří v Ducha svatého jako tvůrčí činnost Boží a v této víře prosí o jeho příchod, musí si být vědom, že tím přivolává božskou "výtržnost" a že se tím připravuje na to, aby ho Bůh vytrhl z jeho klidné spokojenosti, z jeho zvyků, i z jeho navyklého způsobu myšlení, jestliže se už nehodí k tomu, aby byly nádobou blahodárného nepokoje a vzrušující pravdy. Kdo se tedy modlí: „Přijď svatý Duchu“, musí být ochoten se modlit „Přijď a vyruš mě tam, kde je to nutné“.
(W. Stählin)

Působení Ducha svatého
Dar Ducha svatého v naší době se již neprojevuje jakýmsi světélkem nad hlavou jako v době apoštolů, ale spíš tím, že se lidem rozsvítí v hlavě a začnou vědomě pracovat na proměně svého života. (-jš-)
Když se o letnicích na apoštoly vylil Duch svatý, ani jeden nezůstal sedět na své židli, aby vychutnával své vnitřní pohnutí, hnalo je to ven do ulic, a to s takovým nadšením, že se lidé ptali co to asi pili. (Louis Evely)

Konec zákazu bohoslužeb

Od neděle 3. května se v Benešově opět konají pravidelné bohoslužby i modlitební večery. Je nutné dodržovat vládou nařízená hygienická opatření. Podrobnosti ZDE.