Jubilejní 20. Sváteční slovo v Benešově

Již po dvacáté se na Štědrý den odpoledne sešli benešovští křesťané se spoluobčany a zástupci vedení města na vánoční akci nazvané Sváteční slovo.
U zrodu této tradice stáli nápadem a prací manželé Anna a Tomáš Fassatiovi ve spolupráci s faráři tří benešovských církví a tehdejším starostou Mojmírem Chromým.  Začátky byly docela skromné, sešel se jen malý hlouček, ale každý rok se počet účastníků zvětšoval a dnes je účast odhadovaná ve stovkách. Považujeme to za dobré znamení, jak si stále více lidí uvědomuje, že vánoční svátky nejsou jen komerční záležitost a konzum, ale že jde především o duchovní hodnoty a mezilidské vztahy.
Přejeme tomuto svátečnímu shromažďování Boží podporu a požehnání do mnoha dalších let!

Text Svátečního slova 2018

Sváteční slovo 2018

 

Vánoční shromáždění 2018

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

23. 12. – 4. adventní neděle
–   9:00 Bohoslužba s VP


24. 12. – Štědrý den
– 16:30 Sváteční slovo na benešovském náměstí

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

30. 12. Díkuvzdání za uplynulý rok
– 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  Nový rok
– 9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent


Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Památka zesnulých 2018

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli  4.11. v 9 h


100. výročí vzniku republiky

Generální synoda duchovních Církve československé husitské v pondělí 8. října 2018 přijala Poselství ke stoletému výročí naší republiky, které naleznete v plném znění v příloze.
Poselství generální synody duchovních CČSH

Ekumenická rada církví v ČR připravila k tomuto výročí slavnostní shromáždění v Praze „Modlitba za domov“
Modlitba za domov 2018 – plakát

Bohoslužby s připomínkou tohoto významného výročí naší vlasti proběhnou v NO Benešov v neděli 28. 10. 2018 od 9:00 h.
Pozor na ukončení letního času!

Pouť na Sázavě 2018

Letošní ročník pouti na Sázavě (celkově 18.) se nesl ve znamení 100. výročí vzniku Československa.

Tato událost je těsně spjata i se vznikem Církve československé (husitské), která byla ustanovena o dva roky později. Pouť proto byla pojata v prvorepublikovém duchu, což se odrazilo ve vystoupení swingových kapel, kostýmech některých účastníků a pořadatelů, i v tématech soutěží pro děti i dospělé.
Připomněli jsme si tak dobu našich babiček či prababiček, kterou už asi nikdo z nás nepamatuje, ale která svou kulturou a filozofickými i náboženskými myšlenkami významně ovlivnila náš současný život.

Pro příznivce křesťanského folku bylo připraveno také společné vystoupení Evy Henychové a Slávka Klecandra.
Děti se kromě soutěžení pobavili s divadlem SUS i Beruška Bandem.
Pouť tradičně zakončila společná modlitba se zpěvy z Taizé v kapli sv. Prokopa.

Děkujeme Bohu za příjemně prožitý pohodový den!

Sázavská pouť 2018

Trojiční nauka (k neděli Svaté trojice)

Svatá Trojice, Nejsvětější Trojice, Boží Trojice či trojjediný Bůh je společné označení Boha v křesťanském dogmatu o trojjedinosti, třech božských osobách, totiž Bohu Otci (Bůh, stvořitel světa), Bohu Synu (Ježíš Kristus, vykupitel světa) a Bohu Duchu Svatém (posvětitel světa), které sdílejí jediné božství. Podstata a vztah těchto osob je složitý teologický problém odlišně řešený v různých církvích. Historicky nejvýznamnější byl spor o filioque (latinsky „i Syna“, spor o to, zda Duch svatý vychází pouze z Boha Otce nebo z obou), nejdůležitější věroučný spor Velkého schizmatu, které v raném středověku definitivně rozdělilo hlavní proud křesťanství na západní (katolickou) a východní (pravoslavnou) církev.

Podobně jako u jiných ústředních témat křesťanské nauky, např. učení o Kristu či učení o spáse, nebyl v prvních staletích jednoznačně definován ani vzájemný vztah Otce, Syna a Ducha svatého. Již záhy se však objevuje jasné vymezení proti extrémům, které se objevovali (třeba adopcionismus či dokétismus). Proti víře v trojjedinost existoval od počátku v křesťanství i odpor, především proto, že podle názoru odpůrců představa Trojice odporuje absolutnímu monoteismu (víře v jednoho boha). Odpor existoval i z dualistických pozic: někteří gnostici přišli s teorií nemilosrdného Boha Starého zákona a stvořitele světa a milosrdného láskyplného Boha Nového zákona, Ježíše Krista.

V průběhu 4. století došlo k poměrně rychlému vnitrocírkevnímu posunu ve vnímání této nauky v souvislostí s ariánskou krizí a Prvním konstantinopolským koncilem (381). Církev pak přijala za vlastní nauku obsah Nicejského vyznání a Nicejsko-cařihradského vyznání; tato vyznání uznává naprostá většina současných křesťanských církví.

V současnosti je nauka o Trojici součástí vyznání Světové rady církví a uznávají je všechny zúčastněné církve včetně CČSH.

(Podle Wikipedie)