Byli jsme u toho – I. Škodějov

V sobotu 17. června 2017 jsme vyrazili na celocírkevní pouť do Škodějova, pořádanou u příležitosti 90. výročí úmrtí prvního patriarchy Dr. Karla Farského.

Pod strání u místa jeho rodiště byla vybudována nová lesní kaple, poskytující důstojný prostor pro konání církevních akcí i pro meditace a modlitby jednotlivých poutníků. Kaple byla v tento den „uvedena do provozu“ společnou modlitbou biskupského sboru.

K bohoslužbám při pouti se přes studené horské povětří sešlo na 250 poutníků ze všech koutů naší vlasti. Při bohoslužbách vystoupil pěvecký soubor Jizerka.

Stavbu, stojící na místě Farského rodného domku chce církev v následujících letech přebudovat na ubytovnu se zázemím pro poutníky s možností pořádat zde tábory a jiné akce.

Program dne pokračoval odpoledne ve sboru ve Vysokém nad Jizerou, kde jsme se od místního faráře Vladimíra Hraby dověděli zajímavé informace o vztahu Dr. Karla Farského a významného prvorepublikového politika Dr. Karla Kramáře.

Vystoupení písničkáře Jaroslava Hutky a jeho písně nejen na duchovní téma nás dovedly ke vzpomínkám na mládí, které jsme prožívali v neutěšených poměrech totalitního režimu. Svým osobitým humorem nám ale i dnes dodal potřebnou dávku optimismu a naděje.

Na jinou strunu nás naladil Tomáš Kočko se svou skupinou. Folklórní moravské písničky zpracované do rockového aranžmá si všechny účastníky bez rozdílu věku podmanily citovým nábojem a temperamentním provedením.

Při závěrečném požehnání na cestu jsme děkovali za nádherný den, prožitý s církví v Boží blízkosti.

Den Farského 2017

Celocírkevní pouť do Škodějova při 90. výročí úmrtí prvního patriarchy

Svatodušní svátky 2017

 K bohoslužbě
na svátek seslání Ducha svatého
se sejdeme
ve Sboru Znovuzrození
v neděli 4. června v 9:00 h

Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem

– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

– Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

(Převzato z www.pastorace.cz)

Velikonoce 2017 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

 9. 4. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

13. 4. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

14. 4. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Pobožnost s duchovními zpěvy

16. 4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy


Týden modliteb za jednotu křesťanů 2017

Na počátku roku 2017 máme před sebou opět příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.

Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přejeme vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.

Akci v ČR společně zaštiťují Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR

V Benešově se k ekumenické bohoslužbě v rámci této iniciativy sejdeme

ve Sboru Znovuzrození (CČSH – Čechova 433)

ve středu 25. ledna v 18:00 h

 


Vánoční shromáždění 2016

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele:

24. 12. Štědrý den
– 16:30 Sváteční slovo na benešovském náměstí
– 22:00 Ekumenická vánoční vigilie ve sboru ČCE (Husova ul.)


25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

  1.  1.  Nový rok
–  9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Památka zesnulých 2016

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 30.10. v 9 h