Památka zesnulých 2017

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli  5.11. v 9 h


Opravy sboru téměř dokončeny

Po čtyři roky trvajícím úsilí září náš sbor opět novotou tak, jako v roce 1992, kdy v něm církev po osmileté obtížné přestavbě z původně činžovního domu zahájila svou činnost.

V uplynulých letech prošla stavba celkovou opravou, zahrnující injektáž proti vzlínající vlhkosti, provedení sanačních omítek, ošetření zrezlých ocelových konstrukcí a obnovení všech vnějších i vnitřních nátěrů. Zbývá již jen oprava a nátěr části východního štítu.

Počítali jsme původně s uspořádáním slavnosti k 25. výročí otevření Sboru Znovuzrození, ale protože jsme práce nestihli dokončit k příslušnému termínu (6. června), budeme si muset počkat na další kulaté – 30ti leté výročí  🙂 . Věříme, že barvy nám tentokrát nevyblednou tak rychle jako v minulosti a sbor se tohoto výročí dočká v plné kráse. V každém případě ale platí, že podstatné je to, co je uvnitř, protože „Hospodin hledí k srdci“. A to záleží na každém z nás…

Oprava fasády 2017

Jak jsme Sboru Znovuzrození dali původní podobu

Byli jsme u toho – II. Sázava

V sobotu 24. června 2017 se církev sešla k tradiční pouti na Sázavě.

Po bohoslužbě sloužené biskupským sborem jsme se mohli účastnit svatebního obřadu absolventů HITS, kteří tento svůj slavný den pojali v duchu husitských tradic nejen v oblasti duchovní, ale i svým oblečením. Obřad vstupu do Svátosti manželství byl veden pražským biskupem Davidem Tonzarem.

Teplé počasí které nás starší vede k únavě a ospalosti překonala svým temperamentním vystoupením romská taneční skupina Gitanne.

Následná soutěž církevních týmů dospělých nemohla mít jiné téma, než „Svatba jak ji neznáte“. Hlavní cenu si odvezlo družstvo z Votic.

Řada soutěžních zastavení a celodenní program pro děti je již při této akci samozřejmostí a dětí se vždy účastní velké množství. Beruška band a Liduščino divadlo zpestřili dětem odpolední program.

Dospělí měli možnost zaposlouchat se do krásné hudby v podání Unplugged Tria, které se zapojilo už do bohoslužeb a provázelo svatební obřad.

V místním kostele jsme prožili meditativní vystoupení Alfréda Strejčka a Štepána Raka „Cesty naděje – 14 zastavení na cestách naděje“. Texty různých autorů nás vedly k zamyšlení nad tím, co je v životě podstatné a důležité, a kytarový doprovod vedl naše úvahy na duchovní hlubinu. Závěrečný přídavek variace na Smetanovu Vltavu, který tóny jedné kytary naplnil prostor kostela zvukem celého symfonického orchestru, byl nezapomenutelným zážitkem.

Na závěr poutě se již menší skupina poutníků sešla ke krátké ekumenické pobožnosti, vedené sestrou Hankou Tonzarovou a místním duchovním správcem. Společné modlitby a zpěvy z Taizé znějící v působivé atmosféře a úžasné akustice krypty Sázavského kláštera nás vyprovodily na cestu domů.

I za tento krásný den buď Bohu dík!

Sázavská pouť 2017

Bohoslužba pod širým nebem, husitská svatba, kulturní vystoupení, program pro děti - to a mnohé další jsme mohli prožít na letošní Sázavské pouti CČSH

Byli jsme u toho – I. Škodějov

V sobotu 17. června 2017 jsme vyrazili na celocírkevní pouť do Škodějova, pořádanou u příležitosti 90. výročí úmrtí prvního patriarchy Dr. Karla Farského.

Pod strání u místa jeho rodiště byla vybudována nová lesní kaple, poskytující důstojný prostor pro konání církevních akcí i pro meditace a modlitby jednotlivých poutníků. Kaple byla v tento den „uvedena do provozu“ společnou modlitbou biskupského sboru.

K bohoslužbám při pouti se přes studené horské povětří sešlo na 250 poutníků ze všech koutů naší vlasti. Při bohoslužbách vystoupil pěvecký soubor Jizerka.

Stavbu, stojící na místě Farského rodného domku chce církev v následujících letech přebudovat na ubytovnu se zázemím pro poutníky s možností pořádat zde tábory a jiné akce.

Program dne pokračoval odpoledne ve sboru ve Vysokém nad Jizerou, kde jsme se od místního faráře Vladimíra Hraby dověděli zajímavé informace o vztahu Dr. Karla Farského a významného prvorepublikového politika Dr. Karla Kramáře.

Vystoupení písničkáře Jaroslava Hutky a jeho písně nejen na duchovní téma nás dovedly ke vzpomínkám na mládí, které jsme prožívali v neutěšených poměrech totalitního režimu. Svým osobitým humorem nám ale i dnes dodal potřebnou dávku optimismu a naděje.

Na jinou strunu nás naladil Tomáš Kočko se svou skupinou. Folklórní moravské písničky zpracované do rockového aranžmá si všechny účastníky bez rozdílu věku podmanily citovým nábojem a temperamentním provedením.

Při závěrečném požehnání na cestu jsme děkovali za nádherný den, prožitý s církví v Boží blízkosti.

Den Farského 2017

Celocírkevní pouť do Škodějova při 90. výročí úmrtí prvního patriarchy

Svatodušní svátky 2017

 K bohoslužbě
na svátek seslání Ducha svatého
se sejdeme
ve Sboru Znovuzrození
v neděli 4. června v 9:00 h

Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem

– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

– Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

(Převzato z www.pastorace.cz)

Velikonoce 2017 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

 9. 4. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

13. 4. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

14. 4. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Pobožnost s duchovními zpěvy

16. 4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy


Týden modliteb za jednotu křesťanů 2017

Na počátku roku 2017 máme před sebou opět příležitost setkat se a společně se modlit. Modlitba není jen niternou, osobní záležitostí, je také předivem, které utváří a buduje společenství víry. Skrze modlitbu vcházíme do společenství s Bohem a s těmi, kteří se s námi modlí, a to napříč denominacemi. Zápas o jednotu Božího lidu vyžaduje konkrétní činy. Ekumenické modlitební bohoslužby, jako je Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů, jsou jedním z projevů jednoty.

Program týdne modliteb za jednotu křesťanů připravili pro tento rok bratři a sestry z Německa. Téma je vzato z II Korintským 5, 14 a zní: Smíření – Kristova láska nás nutí. Jiný překlad tohoto textu říká: Kristova láska nás má ve své moci. V Jeruzalémské bibli zase čteme: Pobízí nás totiž láska ke Kristu. Co je to vlastně láska? Dnes je láska nadužívaným slovem a pomalu ztrácí svůj obsah. Jsme v pokušení lásku zromantizovat, udělat z ní jen citovou záležitost. Přitom láska je také životní postoj vyjádřený konkrétním činem. Pán Ježíš nás učí milovat dokonce nepřátele. Kdybychom měli čekat na onen pocit lásky k takovému člověku, tak se asi nikdy nedočkáme. Pro lásku se musíme rozhodnout. Bůh se rozhodl milovat člověka. Mnozí jsme se rozhodli milovat Boha a z toho pramení síla milovat druhé a nabízet smíření.

Apoštol lásky, jak se někdy svatému Janovi říká, to pěkně vyjádřil: Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Je smutné, když slyšíte kolem sebe, že lidé po špatných zkušenostech přestali věřit na lásku. Apoštol Jan vyznává, že spolu s ostatními učedníky poznal Boží lásku v Kristu. A hned dodává: a věříme v ní. Přejeme vám i sobě, abychom při společných modlitbách prožili něco z té velikosti Boží lásky, v kterou věříme, která nás váže, má ve své moci, a pobízí nás ke smíření a k jednotě.

Akci v ČR společně zaštiťují Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR

V Benešově se k ekumenické bohoslužbě v rámci této iniciativy sejdeme

ve Sboru Znovuzrození (CČSH – Čechova 433)

ve středu 25. ledna v 18:00 h