Svatodušní svátky 2016

 K bohoslužbě
na svátek seslání Ducha svatého
se sejdeme
ve Sboru Znovuzrození
v neděli 15. května v 9:00 h

Bez Ducha svatého by křesťanství bylo jen hřbitovem

– Bez Ducha svatého by pro nás byl Ježíš jen zajímavou, ale nevýznamnou historickou osobností.
Díky Duchu svatému je i dnes Ježíš živý, ten, který může působit v našich životech.

– Bez Ducha svatého by bylo křesťanství jen hřbitovem.
S Duchem svatým křesťanská víra člověka uschopňuje plnohodnotně žít i ve všech protivenstvích.

– Bez Ducha svatého by byla bible jen učenou knihou.
S Duchem svatým se Bible stává Božím slovem adresovaným do naší konkrétní situace.

– Bez Ducha svatého by bylo zvěstování Božího Slova jen jednou z mnoha informací.
S Duchem svatým se zvěstování stává posilou na cestě životem.

– Bez Ducha svatého by byly svátosti jen zajímavými zvyky, prázdnými rituály, či magií.
S Duchem svatým svátosti zprostředkovávají Boží moc a sílu.

– Bez Ducha svatého by byla liturgie nostalgickým a zajímavým divadlem.
S Duchem svatým se liturgie stává setkáním s Bohem.

– Bez Ducha svatého by byla církev pouhou organizací a institucí.
S Duchem svatým se stává společenstvím a organismem, přinášejícím osvobození a záchranu od zla.

– Bez Ducha svatého by byla charita jen jakousi sociální činností.
S Duchem svatým se charita stává osvobozující pomocí.

Duch svatý se nabízí každému!

(Převzato z www.pastorace.cz)

Velikonoce 2016 ve Sboru Znovuzrození

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

20. 3. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

24. 3. Zelený čtvrtek

18 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Pobožnost s VP, křesťanské songy

25. 3. Velký pátek

18 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

27. 3. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy

Pozor na změnu času, v neděli 27. 3. vstáváme o hodinu dříve  🙄 !


Bohem požehnaný den v Sázavě

V sobotu 20. února 2016 jsme mohli prožít společně s věřícími z NO CČSH Sázava a mnohými hosty radostné shromáždění ve Sboru opata Prokopa.

Při slavnostní bohoslužbě, vedené bratrem biskupem Tonzarem, přijali nejprve svátost křtu dva noví členové církve – manželé Lenka a Josef. Po té přijal svátost kněžského svěcení bratr Ivan Bařinka, sloužící v této NO již několik let jako kazatel.
Zaplněný sázavský sbor, osvícený zvenku sluncem a zevnitř Boží přítomností, dýchal atmosférou radosti, vzájemného porozumění a vděčnosti Bohu za prožité požehnání.

Svěcení v Sázavě

Fotografie z udílení svátostí křtu a svěcení kněží ve Sboru opata Prokopa v Sázavě - 20. února 2016

 

Týden modliteb za jednotu křesťanů

Na počátku roku 2016 jsme zváni k modlitebnímu společenství a opět ve zcela výjimečném rozsahu. První týden v roce patří Aliančnímu týdnu modliteb. Jeho počátky sahají do poloviny 19. století a tak patří mezi nejstarší ekumenické iniciativy vůbec. Druhou lednovou akcí je již tradiční Týden modliteb za jednotu křesťanů, ke kterému se připojují křesťané z celého světa. Tato iniciativa sice není organizovaná na všech místech ve stejnou dobu, podstatné ale je, že nás spojuje stejná touha po modlitebním společenství v Kristu, a to napříč konfesemi, národnostmi a světadíly.
Naši bratři a sestry z Lotyšska, kteří připravili letošní program, nám tímto vzkazují, že si můžeme připomenout potřebu hlásat evangelium tím nejlepším způsobem – modlitbami. Otevírá se nám tedy úžasná příležitost prožít jednotu ve společenství s Otcem, Synem a Duchem Svatým. Spojme se tedy v modlitbách a přejme si, aby nejen v tomto týdnu, ale po celý rok 2016 platila slova papeže Jana Pavla II., že ekumenismus „není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání v pravdě a lásce“.

Akci v ČR společně zaštiťují Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR

V Benešově se k ekumenické bohoslužbě v rámci této iniciativy sejdeme

ve Sboru Znovuzrození (CČSH – Čechova 433)

v úterý 12. ledna v 18:00 h

 


Vánoční shromáždění 2015

Srdečně zveme na sváteční shromáždění při letošních oslavách narození Spasitele ve Sboru Znovuzrození:

24. 12. Štědrý den
– 22:00 Ekumenická vánoční vigilie

25. 12. Hod Boží vánoční
– 9:00 Bohoslužba s VP a vánočními zpěvy

27. 12. 9:00 Nedělní bohoslužba s VP

  1.  1.  9:00 Novoroční bohoslužba s VP

 


Advent

Advent (z lat. adventus = příchod) je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti.

 

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času. 

O Vánocích chceme oslavit, že Ježíš se narodil v Betlémě, přišel tak na svět, všechny miluje a chce nám pomáhat. Období adventu je přípravou, abychom se nachystali ke slavení tohoto svátku.
A tak advent není jen obdobím pečení, uklízení a zdobení svého domova… je to výzva „uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti a těšení na Vánoce.

(Podle www.wikipedia.org a www. vira.cz)

Opravy v roce 2015

Po celý letošní rok se pokračovalo v opravách objektu klubovny i sboru

  • u klubovny bylo zcela zrekonstruováno venkovní betonové schodiště k horní části pozemku a budovy (práce v hodnotě cca 20 tisíc Kč byla provedena svépomocí za cenu materiálu – cca 5.000,- Kč)
  • na budově sboru byly provedeny vnější sanační omítky, dokončeny opravy ve sborové kuchyňce, obnoveny nátěry oken, vymalovány chodby a schodiště a natřena část ocelových konstrukcí a dveří. (větší část provedena dodavatelskou firmou za cenu 70.000,- Kč)

V příštím roce by měl být proveden finální nátěr celé fasády a dalších ocelových konstrukcí, případně vymalovány prostory hlavního sborového sálu. Rozpočet na celkové dokončení oprav činí 90 tisíc Kč, takže stále platí, že postup prací bude záviset na tom, jak velkou částku dokážeme shromáždit z Vašich darů.
V roce 2017 budeme oslavovat 25. výročí dobudování a otevření Sboru Znovuzrození. Rádi bychom tedy všechny opravy dokončili během příštího roku, abychom na oslavu měli vše připraveno.
Všem, kteří dosud přispěli do účelové sbírky na opravy, upřímě děkujeme.

Opravy 2015

Několik snímků, jak probíhaly opravy v roce 2015 - porovnání stavu před a po dokončení