Opravy v roce 2015

Po celý letošní rok se pokračovalo v opravách objektu klubovny i sboru

  • u klubovny bylo zcela zrekonstruováno venkovní betonové schodiště k horní části pozemku a budovy (práce v hodnotě cca 20 tisíc Kč byla provedena svépomocí za cenu materiálu – cca 5.000,- Kč)
  • na budově sboru byly provedeny vnější sanační omítky, dokončeny opravy ve sborové kuchyňce, obnoveny nátěry oken, vymalovány chodby a schodiště a natřena část ocelových konstrukcí a dveří. (větší část provedena dodavatelskou firmou za cenu 70.000,- Kč)

V příštím roce by měl být proveden finální nátěr celé fasády a dalších ocelových konstrukcí, případně vymalovány prostory hlavního sborového sálu. Rozpočet na celkové dokončení oprav činí 90 tisíc Kč, takže stále platí, že postup prací bude záviset na tom, jak velkou částku dokážeme shromáždit z Vašich darů.
V roce 2017 budeme oslavovat 25. výročí dobudování a otevření Sboru Znovuzrození. Rádi bychom tedy všechny opravy dokončili během příštího roku, abychom na oslavu měli vše připraveno.
Všem, kteří dosud přispěli do účelové sbírky na opravy, upřímě děkujeme.

Opravy 2015

Několik snímků, jak probíhaly opravy v roce 2015 - porovnání stavu před a po dokončení

Kalendář Blahoslav 2016

Kalendář Blahoslav 2016, čtení k zamyšlení, poučení i zábavu pro celou rodinu,

si můžete zakoupit v našem sboru.

Motto:
„Co z toho, když oslavujeme veliké skutky minulosti, ale sami nepřinášíme oběti, které budou jednou hodny následování…“ (J. J. Dovala)

Kalendář vydaný v režii brněnské diecéze přináší mimo jiné články o významných postavách minulosti, které v tomto roce mají svá výročí: J. A. Komenském, Karlu IV., Mistru Jeronýmu Pražském a jiných.
Milovníci poezie najdou v kalendáři verše Rostislava Valuška, Zdeňka Svobody, Václava Ždárského a dalších osvědčených autorů naší církve.
Kalendář je doplněn ilustračními fotografiemi od Víta Mádra.
Kalendárium a schématismus s kontakty pro celou církev jsou obvyklou součástí.

Cena 80,- Kč

Památka zesnulých 2015

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé,
jako každý rok v tento čas se jistě zastavíte na místech posledního odpočinku svých blízkých, abyste jim v duchu poděkovali za vše, čím se Vám vepsali do srdce, a abyste vzpomněli na jejich život, práci i svědectví víry.
Zveme Vás proto i do společenství církve, kde můžeme památky svých drahých vzpomenout ve smyslu křesťanské víry, kterou jsme od svých předků přijali, tedy s nadějí a posilou, které čerpáme z ujištění Božího slova o vzkříšení a věčném životě.

Bohoslužby ke svátku Památky zesnulých

se konají

v benešovském Sboru Znovuzrození

v neděli 1.11. v 9 h


Připomínka Jana Husa v Benešově

V pátek 3. července proběhlo v rámci oslav 600. výročí upálení Mistra Jana Husa pietní shromáždění u pomníku Jana Husa na Husově nám. v Benešově. Zúčastnili se představitelé města Benešova, zástupci benešovských církví i obyvatelé města.

Slovo o Janu Husovi pronesl Josef Švehla, farář Církve československé husitské v Benešově. O hudební doprovod se postarala paní Ivana Masnicová.

Slavný den ve Voticích

Ve čtvrtek 25. června zažívala NO CČSH ve Voticích svůj velký den.

Při bohoslužbě vedené br. biskupem Davidem Tonzarem přijala svátost kněžského svěcení sestra Kamila Magdaléna Čadová, která jako duchovní působí ve Voticích již několik let. Radostné společenství ve zcela zaplněném Husově sboru vytvořili místní věřící, hosté z okolních i vzdálených náboženských obcí CČSH, zástupci ekumeny, skautů a skautek i sokolské obce.

Po bohoslužbě s kněžským svěcením jsme mohli vyslechnout krátké vystoupení místního pěveckého sboru a Votických pištců. Došlo i na vyhlášení vítězů a ocenění mladých výtvarníků, kteří se zapojili do soutěže pořádané k letošnímu jubilejnímu Husovu roku.

Shromáždění bylo zakončeno slavnostním odhalením Husova kamene, umístěným před krásně opraveným Husovým sborem. Na obojím má největší zásluhu předseda Rady starších br. Václav Šustr.

Děkujeme Bohu za krásně prožité odpoledne a vyprošujeme pro Votickou náboženskou obec i její „novou“ farářku požehnání a hojnost sil pro další dílo na Boží vinici.

Pouť na Sázavě 2015

V sobotu 20. června se v areálu Sázavského kláštera konala dnes již tradiční pouť CČSH,

Letos byla samozřejmě zaměřená na osobnost Mistra Jana Husa.

Počasí nám tentokrát moc nepřálo, v pravidelných intervalech nás „osvěžovaly“ vydatné přeháňky. Přesto se nakonec sešlo několik desítek věrných husitů, kteří spolu prožili příjemný den ve společenství.

Součástí slavnostní bohoslužby vedené br. patriarchou Buttou a br. biskupem Tonzarem byl i křest nového člena církve – malého Kryštofa.

Byl představen také nový zvon Jan Hus, který má zanedlouho svým hlasem svolávat věřící do našeho Sboru opata Prokopa v Sázavě.

Sázavská pouť 2015

 

Velikonoce 2015

Postní dobou, věnovanou duchovní přípravě, jsme se přiblížili ke svátkům vzkříšení. Ty nám opět přinášejí možnost zamýšlet se společně nad otázkami života a smrti a přijmout z Božího slova naději a posilu, které nás zbavují strachu a proměňují kvalitu našich životů. Zveme Vás spoluprožívat společenství velikonoční víry ve vzkříšení při shromážděních ve svátečních dnech:

29. 3. Květná neděle

9 h – Bohoslužba s VP a křesťanskými songy

2. 4. Zelený čtvrtek

17 h – Slavnost Ustanovení večeře Páně – Biblická večeře, křesťanské songy

3. 4. Velký pátek

17 h Připomínka Ježíšova ukřižování – Čtení pašijí s duchovními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

9 h – Bohoslužba s VP a velikonočními zpěvy

20.4. Hod Boží velikonoční

10 h – Nedělní klub