Co nabízíme

Pravidelné bohoslužby o nedělích a svátcích každému dávají možnost stálého srovnávání svého života s Božími požadavky a zároveň v setkání s Bohem ve svátosti Večeře Páně posilu a požehnání k nesení všech starostí a úkolů, které na nás doléhají.

Naše NO se aktivně podílí na ekumenické spolupráci s ostatními církvemi, které v regionu působí. Společně tak připravujeme 4x ročně ekumenické bohoslužby a ve spolupráci s městem Benešov tradiční Sváteční slovo o vánocích.

Při biblických večerech má každý možnost prohloubit své znalosti základní knihy křesťanské víry – Bible – i všech otázek týkajících se církevní věrouky, řádů, života víry i mimokřesťanských náboženství. Obnovení tradice konání biblických večerů v naší NO stále nabízíme – záleží na vašem zájmu.

Společné modlitební ztišení pomáhá a vede při osobním modlitebním životě a slouží také k přímluvným modlitbám za každého, o jehož starostech víme, nebo kdo nás o modlitbu požádá.

Mimo pravidelné akce církev pořádá koncerty duchovní hudby, večery poezie, výstavy a besedy.

Při vlastní duchovní práci církev připravuje zájemce o přijetí svátostí křtu, biřmování a manželství a koná příslušné obřady, nabízí duchovní útěchu a posilu při úmrtí v rodině a vykonání obřadu pohřebního rozloučení.

Velkou péči jsme v naší náboženské obci vždy věnovali práci s dětmi a mládeží. Oddíl „PRÁČATA“ se dříve scházel ke schůzkám ve třech věkových kategoriích, pořádal každý měsíc celodenní i několikadenní výpravy do přírody a za poznáním naší vlasti, v létě pak nabízel pro děti pobyt na letním stanovém táboře za cenu o mnoho nižší než obdobné pobyty jiných mládežnických organizací.

Je zde možnost vybavit náš sbor také pro další aktivity mladých lidí – modelářské, řemeslné a další zájmové kroužky, cvičnou lezeckou stěnu, posilovnu aj. Pomoc s jejich etickou výchovou a smysluplným využíváním volného času je v dnešním světě plném negativních jevů a nástrah jedním z nejdůležitějších úkolů církve. Obnovení těchto aktivit v plném rozsahu je opět závislé na Vašem zájmu a podpoře.

Do obvodu NO spadá také Církevní základní a mateřská škola v Petroupimi, se kterou dlouhodobě úzce spolupracujeme. Nabízí alternativní způsob výchovy a vzdělávání dětí od mateřské školy až po devátou třídu povinné školní docházky. Dopravu dětí do školy zajišťuje vlastním mikrobusem. Více se dozvíte na www.skolaarcha.org.

Celocírkevně se organizují mnohé zájmové teologické a kazatelské kurzy, doplňkové vzdělávací studium, v době prázdnin rodinné kurzy spojené s rekreací, či dětské a mládežové tábory v mnoha krásných koutech přírody.

Řada náboženských obcí v lázeňských a rekreačních oblastech nabízí pobyty ve svých objektech pro členy církve s velkou slevou.

Někteří lidé si kladou otázku, k čemu by vlastně církev v dnešní době měli potřebovat, že pro ně údajně nic nedělá. Z našeho stručného a neúplného výčtu církevních aktivit je patrné, že problém je pouze v tom, že často nedovedou využít to, co se jim nabízí. Pomůžete nám to změnit?

Stránky

Příspěvky

Kategorie

Mráček s tagy